Statut KSKS

Statut
Kościańskiego Stowarzyszenie Kopa Sportowego

Rozdział  I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§  1. 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi  nazwę Kościańskie Stowarzyszenie Kopa Sportowego, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
2.  Stowarzyszenie jest  stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne.
3.  Stowarzyszenie używa skrótu KSKS.
§  2. 1. Terenem działania jest  obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności powiat  kościański.
2.  Siedzibą Stowarzyszenia jest  Kurza Góra ul. Leśna 31.
§  3  Stowarzyszenie  działa zgodnie z ustawą zgodnie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz niniejszym statutem.
§ 4 Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków i sympatyków.
§  5 1.  Stowarzyszenie może być członkiem organizacji  sportowych o podobnym profilu działania.
2.  Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków i federacji sportowych.
§  6. Stowarzyszenie może używać pieczęci,  godła, flagi, odznak i znaczków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2. Cele Stowarzyszenia oraz ich realizacja

§  7. 1. Celem Stowarzyszenia jest  :
1) krzewienie różnych form kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, integrowanie środowiska
wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.
2)kultywowanie tradycji  gry w kopa, popularnej na terenie Wielkopolski gry karcianej.

§  8. 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez :

1) współdziałania z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,

i uczestniczenia w rozgrywkach i zawodach sportowych,

2) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,

3)  organizowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego,

4)  organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

5)  prowadzenie działalności szkoleniowej,

6) sprawowanie opieki wychowawczej nad członkami Stowarzyszenia.

 

2. Stowarzyszenie realizuje cele wymienione w § 7  w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

3. Szczegółowy zakres prowadzonej przez Stowarzyszenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa uchwała Zarządu.

§ 9.1. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania we współdziałaniu  z :
1)  organami rządowymi i samorządowymi.
3)  innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń o podobnym profilu ,
§  10. 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na:
1) społecznej pracy swoich członków i działaczy,
2) bazie sportowo – rekreacyjnej  samorządów gminnych gmin powiatu kościańskiego oraz osób prywatnych.

Rozdział  3.  Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§  11. 1. Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na :
1)   zwyczajnych,
2)   uczestników,
3)   honorowych,
4)   wspierających.

§  12. 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne na podstawie pisemnej deklaracji zgłoszenia przynależności do klubu.
2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie niepełnoletni, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne zasłużone szczególnie dla rozwoju towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
4. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują  pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności pomoc finansową.
§13  1. Członkowie zwyczajni mają prawo :
1)  uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i brać udział w głosowaniu,
2)  wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz posiadają głos stanowiący,
3)  uczestniczyć w imprezach sportowych, rekreacyjnych i szkoleniowych,
organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach  określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
5)  zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działania,
6)  korzystać z uprawnień członkowskich wynikających z ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
7)  korzystania z wszelkich urządzeń towarzystwa na zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
2. Członkowie – uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego
prawa wyborczego, ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych
zebraniach z głosem doradczym.
§  14. 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do :
1)  aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia ,
2)  przestrzeganie statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia,
3)  stałego podnoszenia poziomu sportowego,
4)  udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5)  troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia.
2.  Do obowiązków członków zwyczajny godnego reprezentowania Stowarzyszenia oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o sporcie.
§  15. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na wskutek :
1)   śmierci członka, dobrowolnego wystąpienia z Stowarzyszenia.
3)   skreślenia z listy członków,
4)   rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek :
1)   nie spełnia wymagań statutowych,
2)   w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
3)   działa na szkodę Stowarzyszenia,
4)   nie bierze udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 12 m-cy.
5)   zalega z płatnością składek przez okres 6 m-cy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
3.  Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
4. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania  Członków w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
5.  Postanowienia ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

Rozdział 4.  Władze Stowarzyszenia.

§  16. 1.  Władzami Stowarzyszenia są :
1)  Walne Zebranie Członków,
2)  Zarząd,
3)  Komisja Rewizyjna.
§ 17. 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków się w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
§  18. 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwołane przez Zarząd co roku jako  sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
1) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianie w statucie i rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz w sprawach majątkowych,
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia.
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
5)  rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadkach przewidzianych w § 15 ust. 3,
6)  określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
7)  rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.
§  19. 1.  Zwyczajne Walne Zebrania Sprawozdawcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku w miesiącu  – maju.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia  zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata   w miesiącu  –  maju.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest :
1)  przez Zarząd z własnej inicjatywy,
2)  przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)  na wniosek 1/3  liczby członków Stowarzyszenia, jeżeli  Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3,
4. Walne Zebranie Stowarzyszenia  może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
5. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie poprzez    rozplakatowanie w miejscach publicznych o terminie i proponowanym porządku
obrad nie później niż 14 dni przed terminem zebrania.
6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony
lub rozszerzony.
§  20. 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne :
1)  w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
2)  w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.
§  21. 1.  Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz  § 27 ust. 3 pkt. 2 uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
2.  Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
§  22. 1.  Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków w tym Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i trzech Członków Zarządu.
2.  O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Członków.
3.  Wyboru Członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
4.  Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
§   23. 1.  Do kompetencji Zarządu należy :
1)  kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
4)  składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
5)  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
6)  reprezentowaniem Stowarzyszenia na zewnątrz,
7)  uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
8)  wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu ; w razie nieobecności zastępuje go V – ce prezes.
§  24. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub V- ce prezesa.
4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
§  25 W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
§  26. 1. W przypadku naruszeń postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia.
2.  Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
3.  W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.
§  27. 1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności :
1) przeprowadzenia  co najmniej raz w roku kontroli statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Stowarzyszenia.
2) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
3) wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo:
1)  składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
2)  wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
3) występowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu.
4)  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
§  28. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb oraz tryb przeprowadzanie przez nią kontroli określa regulamin Komisji.
§  29. 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek :
1) Upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym,
2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
3) zrzeczenia się udziału w tych organach,
4) odwołania przez Walne Zebranie członków,
5) każdy członek Stowarzyszenia biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.
2. Członek Komisji Rewizyjnej :
1) może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia tylko w razie niespełnienia wymagań przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach,
2) może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.
§ 30. 1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach tych władz uzyskały kolejno najwyższą liczbę głosów.
2. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dołączyć więcej niż połowa członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 5. Majątek Stowarzyszenia.
§ 31. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
2. Środki Finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia uzyskuje z :
1) składek członkowskich,
2) dotacji z budżetu samorządów gmin i powiatu,
3) wpływy od sponsorów,

4) wpłat osób fizycznych,

5) z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

§ 32. 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub V- ce prezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Rozdział 6. Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia.

§ 33. 1.  Uchwała w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenie podejmuje Walne Zebranie Członków w trybie określonym w §  20 ust. 2  i § 21 ust. 2.
§ 34. 1.  Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenie określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.